• Firtext sökning
  • Företag
  • Events
  • Senaste Nytt

Pilot projekt 2016-17

Under 2016 deltog fem av de sex företag som ursprungligen var inblandade i utveckling av int’Link i ett pilotprojekt.

De viktigaste målen för piloten var:

  • Att Stiftelsen IFS skulle utveckla en webbaserad plattform för att hantera matchning mellan stora och små int’Link-företag. 60 stycken företag via stiftelsen skulle läggas in som underleverantörer.
  • Var och en av de stora företagen (Hammarskiöld & Co, IBM, ICA, Pfizer och SEB – alla AmCham-medlemmar) uppmanades att bjuda in underleverantörerna i minst två inköpsprocesser.
  • Att utvärdera resultaten och bedöma om int’Link var en lönsam affärsmodell

Efter pilotprojektets slutförande år 2017 fastställdes att de stora företagen i genomsnitt hade 4,75 erbjudanden / per bolag och att den sammanlagda summan av nya affärer som genererades var ungefär 10 MSEK.

I utvärderingen avslöjades också att fyra av de fem stora bolagen tyckte att int’Link-plattformen ”fungerade bra för vårt företag, med få eller inga tekniska problem …”och fyra av de fem var överens med uttalandet ”Jag har en positiv bild av int’Link-projektet och tror att det tjänar ett bra syfte för vårt företag och för samhället som helhet.”

Baserat på dessa resultat, i kombination med de relativt dramatiska demografiska förändringarna av Sveriges befolkning i form av stor invandring under 2015 – 2016, togs beslutet i mitten av 2017 att gå vidare med en formell lansering av int’Link.